14 Μαΐ 2019

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2019-2020


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΦΕΚ 1638   - 13/5/2019

               ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Ε. Εισαγωγή μαθητών/τριών/Πλήρωση κενών θέσεων και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2019-2020. Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων θα γίνει με γραπτή δοκιμασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019. Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα: - Στη Νεοελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου. - Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται η διατύπωση αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού. Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη γραπτή δοκιμασία για την εισαγωγή στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α΄ τάξη του Προτύπου Γυμνασίου, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/, που υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., το οποίο και έχει την ευθύνη διαχείρισης του περιεχομένου της. Συγκεκριμένα, εισέρχονται στην παραπάνω ιστοσελίδα από 27 Μαΐου έως και 4 Ιουνίου 2019 και συμπληρώνουν την αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται στις εξετάσεις με τον κωδικό αριθμό που έχουν αποκτήσει και έχουν εκτυπώσει από το σύστημα (ηλεκτρονικά) και ένα πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (εκδίδεται από τα Κ.Ε.Π., τον Δήμο ή την Αστυνομία), ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά με τον κωδικό αριθμό αίτησης στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου με τη λήξη των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 7 Ιουνίου 2019, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του. Οι Φυσικώς Αδύνατοι (Φ.Α.) μαθητές/τριες εξετάζονται από επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία που ισχύει στα υπόλοιπα σχολεία. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των εν λόγω μαθητών/τριών οφείλουν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο σχολείο της επιλογής τους, κατά το διάστημα από 4 Ιουνίου έως και 6 Ιουνίου 2019. Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες θα γίνει με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. από επιστημονική επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό τον σκοπό. Τα θέματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στα Πρότυπα Γυμνάσια από την εν λόγω επιτροπή στις 21 Ιουνίου 2019 το πρωί, πριν από την εξέταση και θα αναπαραχθούν από μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να μοιρασθούν στους υποψήφιους με ευθύνη του/της Διευθυντή/ ντριας ή Υποδιευθυντή/ντριας και τριμελούς επιτροπής που θα ορισθεί με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι προδιαγραφές των θεμάτων, καθώς και παραδείγματα σχετικά με τη συνολική εξέταση σε κάθε αντικείμενο βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Π.Σ. Η προετοιμασία, η οργάνωση, και η διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ντριας και της ανωτέρω τριμελούς επιτροπής των Προτύπων Γυμνασίων. Η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. Η ανακοίνωση των κωδικών αριθμών αιτήσεων των εισακτέων και των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου που σε κάθε περίπτωση έχουν την ευθύνη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Ειδικότερα σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας: Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθητών/τριών στα φύλλα εξετάσεων θα καλύπτονται με την επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών της
αίθουσας. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0 έως 120 μόρια (60 μόρια ανά γνωστικό πεδίο, 40 στις ερωτήσεις κλειστού τύπου και 20 στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου) με άριστα τα 120 μόρια. Η βαθμολόγησή τους θα γίνει από δύο βαθμολογητές για κάθε γνωστικό πεδίο. Εάν η διαφορά του βαθμού μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση με 3 μόρια στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, τότε ως τελικός βαθμός του γνωστικού πεδίου ορίζεται ο μέσος όρος του βαθμού των δύο βαθμολογητών. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από 3 μόρια, τότε το γραπτό οδηγείται σε αναβαθμολόγηση. Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης καλύπτονται οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών και προωθείται το γραπτό σε τρίτο βαθμολογητή. Ο τελικός βαθμός του γραπτού προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο μεγαλύτερων βαθμών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων ενώπιον του/της Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ ντριας, της ανωτέρω τριμελούς επιτροπής και των ενδιαφερομένων γονέων και κηδεμόνων. Όλοι οι μη εισακτέοι μαθητές/τριες θεωρούνται επιλαχόντες/επιλαχούσες με σειρά κατάταξης που ορίζεται από τη βαθμολογική τους επίδοση. Για τους ισοβαθμούντες μαθητές/τριες η σειρά κατάταξης προσδιορίζεται επίσης με κλήρωση. Η πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων των λοιπών τάξεων, πλην της Α΄, για κάθε Πρότυπο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020 θα γίνει με την ίδια διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που φοιτούν στην ίδια τάξη. Την ευθύνη έχουν ο/η Διευθυντής/ντρια ή Υποδιευθυντής/ντρια και η ανωτέρω τριμελής επιτροπής του σχολείου. Πραγματοποιείται σχετική προκήρυξη των οργάνων διοίκησης του σχολείου, των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. Η προκήρυξη αναρτάται εγκαίρως υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του Προτύπου Γυμνασίου, κατά το διάστημα από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου 2019. Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από πίνακα επιλαχόντων/ουσών καλύπτονται από νέα προκήρυξη –η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου– και εξετάσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα το αργότερο έως τις 23-12-2019 σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφηκαν παραπάνω. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΥΚΕΙΑ 

ΣΤ. Πλήρωση κενών θέσεων και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Λύκεια για το σχολικό έτος 2019-2020. Για τα υφιστάμενα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Γυμνασίου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Λυκείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση - δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών από την 27η Μαΐου 2019 μέχρι και την 4η Ιουνίου 2019. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως. Η κάλυψη τυχόν κενών θέσεων θα γίνει με την ίδια διαδικασία, με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που θα φοιτούν στην ίδια τάξη το σχολικό έτος 2019-2020, ήτοι με δοκιμασία στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, οι οποίες θα διενεργηθούν με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ντριας και τριμελούς επιτροπής που θα ορισθεί με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α΄ τάξη του Προτύπου Λυκείου, ήτοι και οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων του συνδεδεμένου Γυμνασίου οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep. edu.gr/pps/, που υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., το οποίο και έχει την ευθύνη διαχείρισης του περιεχομένου της. Στην παραπάνω ιστοσελίδα θα δηλώνουν το Πρότυπο Λύκειο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 27 Μαΐου 2019 έως και 4 Ιουνίου 2019. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά με τον κωδικό αριθμό αίτησης στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 7 Ιουνίου 2019, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του. Οι Φυσικώς Αδύνατοι (Φ.Α.) μαθητές/τριες εξετάζονται από επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία που ισχύει στα υπόλοιπα σχολεία. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των εν λόγω μαθητών/τριών οφείλουν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο σχολείο της επιλογής τους, κατά το διάστημα από 4 Ιουνίου έως και 6 Ιουνίου 2019. Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες θα γίνει με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. από επιστημονική επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό τον σκοπό. Τα θέματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στα Πρότυπα Λύκεια από την εν λόγω επιτροπή στις 24 Ιουνίου 2019 το πρωί, πριν από την εξέταση και θα αναπαραχθούν από μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να μοιρασθούν στους υποψήφιους με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ντριας και της παραπάνω τριμελούς επιτροπής. Η προετοιμασία, η οργάνωση, και η διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ντριας και της ανωτέρω τριμελούς επιτροπής των Προτύπων Λυκείων. Η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. Η ανακοίνωση των κωδικών αριθμών αιτήσεων των εισακτέων και των επιλαχόντων/ ουσών μαθητών/τριών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου που σε κάθε περίπτωση έχουν την ευθύνη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.
Ειδικότερα σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας: Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθητών/τριών στα φύλλα εξετάσεων θα καλύπτονται με την επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0 έως 120 μόρια (60 μόρια ανά γνωστικό πεδίο, 40 στις ερωτήσεις κλειστού τύπου και 20 στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου) με άριστα τα 120 μόρια. Η βαθμολόγησή τους θα γίνει από δύο βαθμολογητές για κάθε γνωστικό πεδίο. Εάν η διαφορά του βαθμού μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση με 3 μόρια στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, τότε ως τελικός βαθμός του γνωστικού πεδίου ορίζεται ο μέσος όρος του βαθμού των δύο βαθμολογητών. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από 3 μόρια, τότε το γραπτό οδηγείται σε αναβαθμολόγηση. Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης καλύπτονται οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών και προωθείται το γραπτό σε τρίτο βαθμολογητή. Ο τελικός βαθμός του γραπτού προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο μεγαλύτερων βαθμών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων ενώπιον του/της Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ ντριας, της ανωτέρω τριμελούς επιτροπής και των ενδιαφερομένων γονέων και κηδεμόνων. Όλοι οι μη εισακτέοι μαθητές/τριες θεωρούνται επιλαχόντες/επιλαχούσες με σειρά κατάταξης που ορίζεται από τη βαθμολογική τους επίδοση. Για τους ισοβαθμούντες μαθητές/τριες η σειρά κατάταξης προσδιορίζεται επίσης με κλήρωση. Η πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων των λοιπών τάξεων, πλην της Α΄, για κάθε Πρότυπο Λύκειο για το σχολικό έτος 2019-2020 θα γίνει με την ίδια διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που φοιτούν στην ίδια τάξη. Την ευθύνη της διαδικασίας έχουν ο/η Διευθυντής/ντρια ή Υποδιευθυντής/ντρια και η ανωτέρω τριμελής επιτροπής του σχολείου. Πραγματοποιείται σχετική προκήρυξη των οργάνων διοίκησης του σχολείου, των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. Η προκήρυξη αναρτάται εγκαίρως υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του Προτύπου Λυκείου, κατά το διάστημα από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου 2019. Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από πίνακα επιλαχόντων καλύπτονται από νέα προκήρυξη –η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου– και εξετάσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα το αργότερο έως τις 23-12-2019. Ζ. Επιμέρους θέματα και λεπτομέρειες που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση ρυθμίζονται με αποφάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

5 Μαΐ 2019

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ


ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

  ΕΓΚΑΙΝΙΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 9/5/2019  ΣΤΙΣ 18:30    

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  19:00-22:00  

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00-13:00 & 19:00 -22:00

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Υπεύθυνη Καθηγήτρια   Αριστέα Μπουλουξή

Συμμετέχουσες Καθηγήτριες  Μερόπη Τερζή και Παναγιώτα Καντά

Η Εκθεση Φωτογραφίας είναι Υπό την αιγίδα του Δήμου Αμαρουσίου
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου 
στην ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Αγ.Αθανασίου
 (Ροδοδάφνης 20 Πολύδροσο Αμαρουσίου)

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/5/2019 στις 20:00                     Ο Σέρλοκ Χολμς και το Γαλάζιο Ρουμπίνι
                                         Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων 
                                        Υπεύθυνη καθηγήτρια  Νικολοπούλου Κατερίνα

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/5/2019 στις 20:00                     Περί Ορισμένων Περιορισμών
                                                                            Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων
                                                                                 Υπεύθυνες καθηγήτριες  
                                                            Βολυράκη  Στυλιανή και   Γρηγοροπούλου Σωτηρία                                                       

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  10/5/2019 στις 20:00                         Στο Άλσος Συγγρού
                                                                            Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων 
                                              Υπεύθυνη καθηγήτρια Φουσέκα Μαρία

Το Φεστιβάλ είναι Υπό την αιγίδα του Δήμου Αμαρουσίου
2 Μαΐ 2019

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2019-2020

                Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Προτύπων Γυμνασίων και Λυκείων
                                Αναβρύτων, Βαρβακείου, Ευαγγελικής, Ζωσιμαίας.

ΠΡΟΣ:  Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωσταντίνο Γαβρόγλου.
 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ε.Ε.Π.Σ.
Υπουργείο Επικράτειας, Ομάδα Καθημερινότητας.
                                                                                                                   ΕΠΕΙΓΟΝ  
                                                                                                                   Αθήνα, 22/04/2019


Θέμα: Καθυστέρηση στις διαδικασίες εισαγωγής των μαθητών στα Π&ΠΣ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Διαπιστώνουμε σημαντική καθυστέρηση στην υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης που είναι αναγκαία προκειμένου να εκκινήσουν οι διαδικασίες εισαγωγής μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019 – 2020 (γραπτές εξετάσεις για τα Πρότυπα κεντρικά οργανωμένες για την Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου όπου απαιτείται για τη κάλυψη κενών θέσεων και κληρώσεις για τα Πειραματικά).
Για την σχολική χρονιά 2018 – 2019 η Υπουργική Απόφαση που όριζε τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων είχε υπογραφεί στις 9 Μαρτίου (2018) και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις εισαγωγής σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία έχει τεθεί σε λειτουργία από 30-4-2018.
Δεδομένου ότι ως Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων δεχόμαστε πάρα πολλές οχλήσεις από γονείς που ενδιαφέρονται τα παιδιά τους να φοιτήσουν στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία, παρακαλούμε να υπογραφεί άμεσα η Υπουργική Απόφαση που θα δώσει το πράσινο φως να για ξεκινήσουν οι προαναφερόμενες διαδικασίες εισαγωγής για το σχολικό έτος 2019-2020.

Με εκτίμησηΓια τα ΔΣ των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Προτύπων Γυμνασίων και Λυκείων. 

 Ελένη Σωτηρόπουλου         Πρόεδρος Σ.Γ.Κ. Προτύπου Γυμνασίου και   Προτύπου Λυκείου                                                            Αναβρύτων   e-mail: gonisanavrita@yahoo.gr

 Πάνος Γκενάκος                  Πρόεδρος Σ.Γ.Κ. Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου
                                              e-mail: sgvarvakeiogymnasio@gmail.com

 Τέτη Ηγουμενίδη                Πρόεδρος Σ.Γ.Κ. Προτύπου Λυκείου Βαρβακείου  Σχολής
                                             e-mail: goneisvarvakiolykeio@gmail.com

Κατερίνα Γιαννούλη           Πρόεδρος Σ.Γ.Κ. Προτύπου Γυμνασίου  Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
                                             e-mail: sylogosev@gmail.com

Γιώργος Καζαντζόπουλος  Πρόεδρος Σ.Γ.Κ. Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
                                            e-mail: sylgonlykeva@gmail.com

Δήμητρα Αλεξίου               Προέδρος Σ.Γ.Κ. Προτύπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας
                                            e-mail: syllogosprotypoz@gmail.com 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Έπειτα από επικοινωνία των Συλλόγων Γονέων των Προτύπων σχολείων και την έγκρισή τους για την κατάθεση επιστολής, κατατέθηκε στην Βουλή η επιστολή:


                                                                   ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις», 
Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Προτύπων Γυμνασίων και Λυκείων, 
Αναβρύτων, Βαρβακείου, Ευαγγελικής, Ζωσιμαίας. 
ΠΡΟΣ:  Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ Νικόλαο Βούτση. 
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωσταντίνο Γαβρόγλου. 
Κοινοβουλευτικά Κόμματα. 
Υπουργείο Επικράτειας, Ομάδα Καθημερινότητας. 
                                                                                                                     ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Αθήνα, 22/04/2019 
Αξιότιμοι κύριοι,  
Επειδή έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων, το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», που αφορά και τα Πρότυπα Σχολεία, παρόλο που παραλείπονται από τον τίτλο του Νομοσχεδίου, παρακαλούμε πριν προχωρήσετε στην διαδικασία ψήφισης του Νομοσχεδίου, να λάβετε ουσιαστικά υπόψιν σας τα παρακάτω αιτήματα μας:

 · Να αποσαφηνιστεί ο σκοπός και ο ρόλος των Προτύπων Σχολείων σε χωριστό άρθρο, αφού τα σχολεία αυτά δεν λειτουργούν με τυχαίο δείγμα μαθητών όπως στα Πειραματικά, αλλά οι μαθητές εισάγονται σε αυτά κατόπιν γραπτών εξετάσεων. 

 · Να διασφαλιστεί η εισαγωγή των μαθητών στην Α’ Γυμνάσιου (και στην Α΄ Λυκείου όπου απαιτείται για τη κάλυψη κενών θέσεων) των Προτύπων Σχολείων με κεντρικές εξετάσεις όπως ισχύει μέχρι σήμερα, και να μην δίνεται περιθώριο για αλλαγή στον τρόπο εισαγωγής. Ο τρόπος αυτός όλα τα χρόνια που εφαρμόζεται έχει αποδειχθεί αντικειμενικός και αδιάβλητος.  Ο όρος «κριτήρια επιλογής» είναι ασαφής και υποκειμενικός.

· Στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος πραγματοποιούνται προκηρύξεις θέσεων με θητεία, όπως π.χ. για Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή ακόμα και για Εκπαιδευτικούς σε Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού.  
Οι Εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε Πρότυπα Σχολεία, είναι επαυξημένων προσόντων και υπόκεινται σε συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής. Θεωρούμε ότι για να μπορέσουν να λειτουργήσουν εποικοδομητικά και να αποδώσουν υποστηρίζοντας την δημιουργικότητα και την καινοτομία, η τοποθέτηση τους θα πρέπει να συνεχιστεί 
να πραγματοποιείται με θητεία, εξασφαλίζοντας όμως ξεκάθαρα το εργασιακό τους καθεστώς δίνοντας τους με προτεραιότητα οργανικές θέσεις στην περιφέρεια που επιθυμούν. Συνεπώς, με τον τρόπο αυτό γίνεται πράξη η διάχυση και η αποκέντρωση των καλών εκπαιδευτικών πρακτικών στη δημόσια παιδεία.  
Άλλωστε, στα Πρότυπα Σχολεία οι μαθητές εγγράφονται με μεταγραφή από το σχολείο της περιοχής τους στο οποίο διοικητικά ανήκουν. Οι μαθητές αυτοί βρίσκονται εκεί από επιλογή τους, και εν γνώση τους, τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειες τους.
  · Να δημιουργηθεί Πρότυπο Γενικό Λύκειο στα Ιωάννινα, για να μπορεί να λειτουργήσει ως συνδεδεμένη σχολική μονάδα και φυσική συνέχεια του Προτύπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας, ώστε να ολοκληρώνεται το έργο του σχολείου αυτού στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Με εκτίμηση 

Για τα ΔΣ των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Προτύπων Γυμνασίων και Λυκείων. 

 Ελένη Σωτηρόπουλου         Πρόεδρος Σ.Γ.Κ. Προτύπου Γυμνασίου και   Προτύπου Λυκείου                                                            Αναβρύτων   e-mail: gonisanavrita@yahoo.gr

 Πάνος Γκενάκος                  Πρόεδρος Σ.Γ.Κ. Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου 
                                              e-mail: sgvarvakeiogymnasio@gmail.com

 Τέτη Ηγουμενίδη                Πρόεδρος Σ.Γ.Κ. Προτύπου Λυκείου Βαρβακείου  Σχολής 
                                             e-mail: goneisvarvakiolykeio@gmail.com

Κατερίνα Γιαννούλη           Πρόεδρος Σ.Γ.Κ. Προτύπου Γυμνασίου  Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
                                             e-mail: sylogosev@gmail.com

Γιώργος Καζαντζόπουλος  Πρόεδρος Σ.Γ.Κ. Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
                                            e-mail: sylgonlykeva@gmail.com

Δήμητρα Αλεξίου               Προέδρος Σ.Γ.Κ. Προτύπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας 
                                            e-mail: syllogosprotypoz@gmail.com 

Παράλληλα την Δευτέρα 22/4/2019  εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων Αναβρύτων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ έγιναν δεχτοί από εκπρόσωπους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την σύνταξη του νέου νομοσχεδίου.
Συζητήσαμε τα εξής:
1. Διασφάλιση κεντρικών εξετάσεων.(Έγινε η αναφορά της καθυστέρησης του ΦΕΚ για τις εξετάσεις 2019) 
2. Διασφάλιση των σχολείων μας ώστε να μην γίνει αποξήλωση των εκπαιδευτικών και να μην υπάρχουν εκπαιδευτικά κενά (αναφέραμε το πρόβλημα του Βαρβακείου Γυμνασίου για τα μεγάλα εκπαιδευτικά κενά που παρουσιάστηκαν φέτος.)
3. Συνέχιση των ομίλων και διασφάλιση αυτών.
4. Ο λόγος που δεν υπάρχει αναφορά στο θέμα προς ψήφιση του νομοσχεδίου για τα Πρότυπα ενώ περιλαμβανόμαστε σε αυτό.
5. Επιστήσαμε την ασάφεια του νόμου για τα Πρότυπα.
6..Δημιουργία Πρότυπου ΓΕΛ Ζωσιμαίας.

Μας απάντησαν ότι πρόθεση τους είναι να μην κάνουν αλλαγές στα Πρότυπα, θα λάβουν υπόψη τους τις θέσεις μας και θα δοθούν επεξηγήσεις με υπουργικές αποφάσεις. 

Σε αναμονή των εξελίξεων και ελπίζουμε να είναι έτσι όπως μας διαβεβαίωσαν.


5 Μαρ 2019

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΓΚ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Την Κυριακή 03/03/2019 πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση όλων των ΣΓΚ των Προτύπων Γυμνάσιων και Προτύπων Λυκείων της χώρας,
Η συνάντηση αυτή, έγινε μετά από πολυήμερες επικοινωνίες  μεταξύ των Συλλόγων και  είχε κοινό στόχο την διασφάλιση της λειτουργίας και συνέχειας των Σχολείων μας ως Πρότυπα Δημόσια Σχολεία.
Συμφωνήθηκε η αποστολή μιας Ανοιχτής Επιστολής, που συνυπογράφεται από όλους τους ΣΓΚ Προτύπων Σχολείων.
Σε αυτή ζητούμε την πλήρη και πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας που καθορίζει τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία των Προτύπων Σχολείων, στο γενικό πλαίσιο και σε όλα τα επιμέρους.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Προτύπων Γυμνασίων και Λυκείων, Ανάβρυτων, Βαρβακείου, Ευαγγελικής, Ζωσιμαίας, Ιωνιδείου.

ΠΡΟΣ:  Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ Νικόλαο Βούτση.
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωσταντίνο Γαβρόγλου.
ΚΟΙΝ.: Κοινοβουλευτικά Κόμματα, ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ν.Δ.-ΚΙΝ.ΑΛ.-Κ.Κ.Ε.-ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ.
Αθήνα, 03 Μαρτίου 2019
Τα Πρότυπα Σχολεία είναι ένας θεσμός επιτυχημένος και καταξιωμένος μέσα από την ίδια την Ιστορία του Δημόσιου Εκπαιδευτικού Συστήματος. Είναι ένας θεσμός αποδεκτός από την Κοινωνία και γι’ αυτό το λόγο, κάθε χρόνο υπάρχουν χιλιάδες υποψήφιοι που δηλώνουν συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις. Είναι ένας θεσμός που προάγει την Ισότητα και τη Δημοκρατία, γιατί στα Πρότυπα Σχολεία εισάγονται και λαμβάνουν μία υψηλής ποιότητας Δημόσια Παιδεία και Εκπαίδευση, τα παιδιά όλων των κοινωνικών στρωμάτων.
Ο νόμος 4327/2015 καθορίζει τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων. Ζητούμε την πλήρη και πιστή εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, στο γενικό πλαίσιο και σε όλα τα επιμέρους.
Ζητήματα αιχμής και επείγουσας αντιμετώπισης είναι τα εξής:
·         Η άμεση συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η θητεία της οποίας έχει λήξει.
·         Η άμεση συμπλήρωση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.), η θητεία των οποίων έχει επίσης λήξει.
·         Η πραγματοποίηση των εξετάσεων κεντρικά για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, όπως γίνεται μέχρι σήμερα και όπως ορίζει ο νόμος. Υπογραμμίζουμε ότι χωρίς τα δύο προηγούμενα, δημιουργείται πρόβλημα στη διεξαγωγή των εξετάσεων και στην τοποθέτηση εκπαιδευτικών.
Τα παραπάνω είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των Προτύπων Σχολείων και την θωράκιση του θεσμού. Για το λόγο αυτό, ζητούμε να δώσετε άμεση λύση εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία.
Με εκτίμηση
Για τα ΔΣ των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Προτύπων Γυμνασίων και Λυκείων.

Ελένη Σωτηρόπουλου             Πρόεδρος Σ.Γ.Κ. Προτύπου Γυμνασίου και Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων             e-mail: gonisanavrita@yahoo.gr
Ευστράτιος Περγάμαλης        Πρόεδρος Σ.Γ.Κ. Προτύπου Γυμνασίου Αναβρύτων
                                                             e-mail: gymnasioanavrytagoneis@gmail.com
Πάνος Γκενάκος                      Πρόεδρος Σ.Γ.Κ. Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου
                                                                      e-mail: sgvarvakeiogymnasio@gmail.com
Τέτη Ηγουμενίδη                     Πρόεδρος Σ.Γ.Κ. Προτύπου Λυκείου Βαρβακείου Σχολής
                                                                       e-mail: goneisvarvakiolykeio@gmail.com
Κατερίνα Γιαννούλη                                                        Πρόεδρος Σ.Γ.Κ. Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής  Σχολής Σμύρνης                            e-mail: sylogosev@gmail.com
Γιώργος Καζαντζόπουλος                                          Πρόεδρος Σ.Γ.Κ. Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής  Σχολής Σμύρνης                      e-mail: sylgonlykeva@gmail.com
Δήμητρα Αλεξίου                    Προέδρος Σ.Γ.Κ. Προτύπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας
                                                                             e-mail: syllogosprotypoz@gmail.com
Γρηγόρης Τζιβελέκας                                                           Πρόεδρος Σ.Γ.Κ. Προτύπου Γυμνασίου Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά                                e-mail: sgionid@gmail.com
Νίκος Γεννάδιος                                                      Πρόεδρος Σ.Γ.Κ. Προτύπου Λυκείου Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά                                 e-mail: sylgonlykionid@gmail.com


27 Νοε 2018

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΣας ενημερώνουμε για τη Σύνθεση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών του Προτύπου Σχολείου Αναβρύτων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ.

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος :                Ελένη Σωτηροπούλου - Κωνσταντίνου            
Αντιπρόεδρος :         Γιώργος Κουνάνης                                             
Γραμματέας :             Αθανασία Κωστάκου                                         
Ταμίας :                       Νατάσα Παπαλοπούλου - Φωτιάδου
Μέλη:                           Βασιλική Βρετού- Δημοπούλου
                                        Ιωάννα Τσαμαλή – Κοτσικοπούλου
                                        Ιωάννης Ζαφειρόπουλος

Αναπληρωματικά Μέλη :    Ιωάννης Βαρβαρήγος  -   Βασίλης Μπουλουγούρης

Εξελεγκτική Επιτροπή :        Γιώργος Αθηναίος
                                                  Μαρία Τράκα – Κούρτη
                                                  Κωνσταντίνα Νικολάου – Κοντού

21 Νοε 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 3η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


H Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Προτύπου Σχολείου Αναβρύτων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ (08/10/2018) και το άρθρο 11 του καταστατικού, καλεί τα μέλη του Συλλόγου στην 3η  Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 στις 15:00 στο γραφείο του Συλλόγου (Κτήριο Πανίτσα, Δάσος Συγγρού). 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

15:00΄-16:00΄   Απολογισμός ΔΣ 2016-2018,
16:00΄-18:30΄ Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων για την Ένωση Γονέων.

Η συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη προσέλθουν.