Ανακοινώσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ

  ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2019-2020


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΦΕΚ 1638   - 13/5/2019


               ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Ε. Εισαγωγή μαθητών/τριών/Πλήρωση κενών θέσεων και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2019-2020. Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων θα γίνει με γραπτή δοκιμασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019. Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα: - Στη Νεοελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου. - Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται η διατύπωση αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού. Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη γραπτή δοκιμασία για την εισαγωγή στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α΄ τάξη του Προτύπου Γυμνασίου, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/, που υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., το οποίο και έχει την ευθύνη διαχείρισης του περιεχομένου της. Συγκεκριμένα, εισέρχονται στην παραπάνω ιστοσελίδα από 27 Μαΐου έως και 4 Ιουνίου 2019 και συμπληρώνουν την αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται στις εξετάσεις με τον κωδικό αριθμό που έχουν αποκτήσει και έχουν εκτυπώσει από το σύστημα (ηλεκτρονικά) και ένα πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (εκδίδεται από τα Κ.Ε.Π., τον Δήμο ή την Αστυνομία), ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά με τον κωδικό αριθμό αίτησης στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου με τη λήξη των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 7 Ιουνίου 2019, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του. Οι Φυσικώς Αδύνατοι (Φ.Α.) μαθητές/τριες εξετάζονται από επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία που ισχύει στα υπόλοιπα σχολεία. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των εν λόγω μαθητών/τριών οφείλουν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο σχολείο της επιλογής τους, κατά το διάστημα από 4 Ιουνίου έως και 6 Ιουνίου 2019. Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες θα γίνει με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. από επιστημονική επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό τον σκοπό. Τα θέματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στα Πρότυπα Γυμνάσια από την εν λόγω επιτροπή στις 21 Ιουνίου 2019 το πρωί, πριν από την εξέταση και θα αναπαραχθούν από μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να μοιρασθούν στους υποψήφιους με ευθύνη του/της Διευθυντή/ ντριας ή Υποδιευθυντή/ντριας και τριμελούς επιτροπής που θα ορισθεί με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι προδιαγραφές των θεμάτων, καθώς και παραδείγματα σχετικά με τη συνολική εξέταση σε κάθε αντικείμενο βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Π.Σ. Η προετοιμασία, η οργάνωση, και η διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ντριας και της ανωτέρω τριμελούς επιτροπής των Προτύπων Γυμνασίων. Η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. Η ανακοίνωση των κωδικών αριθμών αιτήσεων των εισακτέων και των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου που σε κάθε περίπτωση έχουν την ευθύνη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Ειδικότερα σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας: Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθητών/τριών στα φύλλα εξετάσεων θα καλύπτονται με την επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών της
αίθουσας. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0 έως 120 μόρια (60 μόρια ανά γνωστικό πεδίο, 40 στις ερωτήσεις κλειστού τύπου και 20 στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου) με άριστα τα 120 μόρια. Η βαθμολόγησή τους θα γίνει από δύο βαθμολογητές για κάθε γνωστικό πεδίο. Εάν η διαφορά του βαθμού μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση με 3 μόρια στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, τότε ως τελικός βαθμός του γνωστικού πεδίου ορίζεται ο μέσος όρος του βαθμού των δύο βαθμολογητών. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από 3 μόρια, τότε το γραπτό οδηγείται σε αναβαθμολόγηση. Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης καλύπτονται οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών και προωθείται το γραπτό σε τρίτο βαθμολογητή. Ο τελικός βαθμός του γραπτού προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο μεγαλύτερων βαθμών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων ενώπιον του/της Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ ντριας, της ανωτέρω τριμελούς επιτροπής και των ενδιαφερομένων γονέων και κηδεμόνων. Όλοι οι μη εισακτέοι μαθητές/τριες θεωρούνται επιλαχόντες/επιλαχούσες με σειρά κατάταξης που ορίζεται από τη βαθμολογική τους επίδοση. Για τους ισοβαθμούντες μαθητές/τριες η σειρά κατάταξης προσδιορίζεται επίσης με κλήρωση. Η πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων των λοιπών τάξεων, πλην της Α΄, για κάθε Πρότυπο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020 θα γίνει με την ίδια διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που φοιτούν στην ίδια τάξη. Την ευθύνη έχουν ο/η Διευθυντής/ντρια ή Υποδιευθυντής/ντρια και η ανωτέρω τριμελής επιτροπής του σχολείου. Πραγματοποιείται σχετική προκήρυξη των οργάνων διοίκησης του σχολείου, των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. Η προκήρυξη αναρτάται εγκαίρως υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του Προτύπου Γυμνασίου, κατά το διάστημα από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου 2019. Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από πίνακα επιλαχόντων/ουσών καλύπτονται από νέα προκήρυξη –η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου– και εξετάσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα το αργότερο έως τις 23-12-2019 σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφηκαν παραπάνω. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΥΚΕΙΑ 

ΣΤ. Πλήρωση κενών θέσεων και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Λύκεια για το σχολικό έτος 2019-2020. Για τα υφιστάμενα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Γυμνασίου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Λυκείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση - δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών από την 27η Μαΐου 2019 μέχρι και την 4η Ιουνίου 2019. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως. Η κάλυψη τυχόν κενών θέσεων θα γίνει με την ίδια διαδικασία, με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που θα φοιτούν στην ίδια τάξη το σχολικό έτος 2019-2020, ήτοι με δοκιμασία στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, οι οποίες θα διενεργηθούν με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ντριας και τριμελούς επιτροπής που θα ορισθεί με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α΄ τάξη του Προτύπου Λυκείου, ήτοι και οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων του συνδεδεμένου Γυμνασίου οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep. edu.gr/pps/, που υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., το οποίο και έχει την ευθύνη διαχείρισης του περιεχομένου της. Στην παραπάνω ιστοσελίδα θα δηλώνουν το Πρότυπο Λύκειο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 27 Μαΐου 2019 έως και 4 Ιουνίου 2019. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά με τον κωδικό αριθμό αίτησης στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 7 Ιουνίου 2019, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του. Οι Φυσικώς Αδύνατοι (Φ.Α.) μαθητές/τριες εξετάζονται από επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία που ισχύει στα υπόλοιπα σχολεία. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των εν λόγω μαθητών/τριών οφείλουν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο σχολείο της επιλογής τους, κατά το διάστημα από 4 Ιουνίου έως και 6 Ιουνίου 2019. Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες θα γίνει με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. από επιστημονική επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό τον σκοπό. Τα θέματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στα Πρότυπα Λύκεια από την εν λόγω επιτροπή στις 24 Ιουνίου 2019 το πρωί, πριν από την εξέταση και θα αναπαραχθούν από μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να μοιρασθούν στους υποψήφιους με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ντριας και της παραπάνω τριμελούς επιτροπής. Η προετοιμασία, η οργάνωση, και η διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ντριας και της ανωτέρω τριμελούς επιτροπής των Προτύπων Λυκείων. Η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. Η ανακοίνωση των κωδικών αριθμών αιτήσεων των εισακτέων και των επιλαχόντων/ ουσών μαθητών/τριών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου που σε κάθε περίπτωση έχουν την ευθύνη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.
Ειδικότερα σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας: Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθητών/τριών στα φύλλα εξετάσεων θα καλύπτονται με την επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0 έως 120 μόρια (60 μόρια ανά γνωστικό πεδίο, 40 στις ερωτήσεις κλειστού τύπου και 20 στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου) με άριστα τα 120 μόρια. Η βαθμολόγησή τους θα γίνει από δύο βαθμολογητές για κάθε γνωστικό πεδίο. Εάν η διαφορά του βαθμού μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση με 3 μόρια στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, τότε ως τελικός βαθμός του γνωστικού πεδίου ορίζεται ο μέσος όρος του βαθμού των δύο βαθμολογητών. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από 3 μόρια, τότε το γραπτό οδηγείται σε αναβαθμολόγηση. Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης καλύπτονται οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών και προωθείται το γραπτό σε τρίτο βαθμολογητή. Ο τελικός βαθμός του γραπτού προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο μεγαλύτερων βαθμών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων ενώπιον του/της Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ ντριας, της ανωτέρω τριμελούς επιτροπής και των ενδιαφερομένων γονέων και κηδεμόνων. Όλοι οι μη εισακτέοι μαθητές/τριες θεωρούνται επιλαχόντες/επιλαχούσες με σειρά κατάταξης που ορίζεται από τη βαθμολογική τους επίδοση. Για τους ισοβαθμούντες μαθητές/τριες η σειρά κατάταξης προσδιορίζεται επίσης με κλήρωση. Η πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων των λοιπών τάξεων, πλην της Α΄, για κάθε Πρότυπο Λύκειο για το σχολικό έτος 2019-2020 θα γίνει με την ίδια διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που φοιτούν στην ίδια τάξη. Την ευθύνη της διαδικασίας έχουν ο/η Διευθυντής/ντρια ή Υποδιευθυντής/ντρια και η ανωτέρω τριμελής επιτροπής του σχολείου. Πραγματοποιείται σχετική προκήρυξη των οργάνων διοίκησης του σχολείου, των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. Η προκήρυξη αναρτάται εγκαίρως υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του Προτύπου Λυκείου, κατά το διάστημα από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου 2019. Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από πίνακα επιλαχόντων καλύπτονται από νέα προκήρυξη –η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου– και εξετάσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα το αργότερο έως τις 23-12-2019. Ζ. Επιμέρους θέματα και λεπτομέρειες που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση ρυθμίζονται με αποφάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

                                                              ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ


ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

  ΕΓΚΑΙΝΙΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 9/5/2019  ΣΤΙΣ 18:30    

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  19:00-22:00  

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00-13:00 & 19:00 -22:00

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Υπεύθυνη Καθηγήτρια   Αριστέα Μπουλουξή

Συμμετέχουσες Καθηγήτριες  Μερόπη Τερζή και Παναγιώτα Καντά

Η Εκθεση Φωτογραφίας είναι Υπό την αιγίδα του Δήμου ΑμαρουσίουΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ

 ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου 
στην ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Αγ.Αθανασίου
 (Ροδοδάφνης 20 Πολύδροσο Αμαρουσίου)

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/5/2019 στις 20:00                     Ο Σέρλοκ Χολμς και το Γαλάζιο Ρουμπίνι
                                         Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων 
                                        Υπεύθυνη καθηγήτρια  Νικολοπούλου Κατερίνα

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/5/2019 στις 20:00                     Περί Ορισμένων Περιορισμών
                                                                            Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων
                                                                                 Υπεύθυνες καθηγήτριες  
                                                            Βολυράκη  Στυλιανή και   Γρηγοροπούλου Σωτηρία                                                       

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  10/5/2019 στις 20:00                         Στο Άλσος Συγγρού
                                                                            Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων 
                                              Υπεύθυνη καθηγήτρια Φουσέκα Μαρία

Το Φεστιβάλ είναι Υπό την αιγίδα του Δήμου Αμαρουσίου

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 16 & 17 ΜΑΙΟΥ 2018 

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ - 4 & 5 ΜΑΙΟΥ 2018 

Γ' ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ - 5 ΜΑΙΟΥ 2018 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 14 ΜΑΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΚ810/τ.Β/7-3-2018

Ε. Εισαγωγή μαθητών/τριών / πλήρωση κενών θέσεων και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια 
για το σχολικό έτος 2018-2019. 


Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων θα γίνει με γραπτή δοκιμα- σία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018. Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολο- γούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα: • Στη Νεοελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι ικανότητες Τεύχος Β’ 810/07.03.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9671 των μαθητών/τριών στην ανάγνωση, στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περι- οδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου. • Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθη- τών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο. Σε ορι- σμένες περιπτώσεις θα απαιτείται η διατύπωση αιτιο- λόγησης και μαθηματικού συλλογισμού. Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που εν- διαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη γραπτή δοκιμασία για την εισαγωγή στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α΄ τάξη του Προτύπου Γυμνασίου, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/, η οποία υποστη- ρίζεται από το Ι.Ε.Π., από 30 Απριλίου έως και 14 Μαΐ- ου 2018. Συγκεκριμένα, εισέρχονται στο σύστημα της πλατφόρμας και συμπληρώνουν την αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχο- νται στις εξετάσεις με τον κωδικό που έχουν αποκτήσει ηλεκτρονικά και έχουν εκτυπώσει από το σύστημα και ένα πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (εκδίδεται από τα ΚΕΠ, τον Δήμο ή την Αστυνομία), ή αστυνομική ταυτό- τητα ή διαβατήριο. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρε- τικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου με τη λήξη των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 24 Μαΐου 2018, οι γονείς και κηδε- μόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του. Οι Φυσικώς Αδύνατοι (Φ.Α.) μαθητές/τριες εξετάζονται από επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία που ισχύει στα υπόλοιπα σχολεία. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των εν λόγω μαθητών/τριών οφείλουν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο σχολείο της επιλογής τους, κατά το διάστημα από 7 Μαΐου έως και 14 Μαΐου 2018. Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν οι μαθη- τές/τριες θα γίνει με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. από επιστημονική επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό τον σκοπό. Τα θέματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στα Πρότυπα Γυμνάσια από την εν λόγω επιτροπή στις 21 Ιουνίου 2018 το πρωί, πριν από την εξέταση και θα αναπαραχθούν, ώστε να μοιρασθούν στους υποψήφιους με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. Οι προδιαγραφές των θεμάτων, καθώς και παραδείγματα σχετικά με τη συνολική εξέταση σε κάθε αντικείμενο θα αναρτηθούν το αργότερο έως την 10η Μαΐου 2018 στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η προετοιμασία, η οργάνωση, και η διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των Προτύπων Γυμνασίων. Η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η ανακοίνωση των εισακτέων και των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., το οποίο σε κάθε περίπτωση έχει την ευθύνη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Ειδικότερα σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας: Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθη- τών/τριών στα φύλλα εξετάσεων θα καλύπτονται με την επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0 έως 120 μόρια (60 μόρια ανά γνωστικό πεδίο, 40 στις ερωτήσεις κλειστού τύπου και 20 στις ερωτήσεις ανοι- χτού τύπου) με άριστα τα 120 μόρια. Η βαθμολόγησή τους θα γίνει από δύο βαθμολογητές για κάθε γνωστικό πεδίο. Εάν η διαφορά του βαθμού μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση με 3 μόρια στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, τότε ως τε- λικός βαθμός του γνωστικού πεδίου ορίζεται ο μέσος όρος του βαθμού των δύο βαθμολογητών. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από 3 μόρια, τότε το γραπτό οδηγείται σε αναβαθμολόγη- ση. Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης καλύπτονται οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών και προωθείται το γραπτό σε τρίτο βαθμολογητή. Ο τελικός βαθμός του γραπτού προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών του τρίτου βαθμολογητή και του βαθμού του ενός εκ των δύο πρώτων βαθμολογητών που είναι πλησιέστερος προς αυτόν του τρίτου. Αν ο βαθμός του τρίτου βαθμο- λογητή είναι στο μέσο όρο των βαθμών των δύο πρώ- των βαθμολογητών, ανεξάρτητα από τη διαφορά, τότε ο βαθμός του γραπτού είναι ο βαθμός του 3ου βαθμο- λογητή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθ- μούντων ενώπιον του ΕΠ.Ε.Σ. και των ενδιαφερομένων γονέων και κηδεμόνων. Όλοι οι μη εισακτέοι μαθητές/τριες θεωρούνται επι- λαχόντες/ επιλαχούσες με σειρά κατάταξης που ορίζεται από τη βαθμολογική τους επίδοση. Η πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων των λοιπών τά- ξεων, πλην της Α΄, για κάθε Πρότυπο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018-2019 θα γίνει με την ίδια διαδικα- σία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που φοιτούν στην ίδια τάξη, με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται εγκαίρως υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του Προτύπου Γυμνασίου, κατά το διάστημα από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου. Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να καλυ- φθούν από πίνακα επιλαχόντων καλύπτονται από νέα προκήρυξη - η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστο- σελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου - και εξετάσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα το αργότερο έως 21/12/2018.

ΣΤ. Πλήρωση κενών θέσεων και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Λύκεια για το σχολικό έτος 2018-2019.

Για τα υφιστάμενα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Γυμνα- σίου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α΄ τάξη του συν- δεδεμένου Λυκείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση- δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών από την 30η Απριλίου 2018 μέχρι και την 14η Μαΐου 2018. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων 9672 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 810/07.03.2018 υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως. Η κάλυψη τυχόν κενών θέσεων θα γίνει με την ίδια διαδικασία, με την οποία επι- λέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που θα φοιτούν στην ίδια τάξη το σχολικό έτος 2018-2019, ήτοι με εξετάσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, οι οποίες θα διενεργηθούν με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α΄ τάξη του Προτύπου Λυκείου, ήτοι και οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων του συνδεδεμένου Γυμνασίου οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep. edu.gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην οποία θα δηλώνουν το Πρότυπο Λύκειο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου έως και 14 Μαΐου 2018. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/ τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 24 Μαΐου 2018, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του. Οι εξετάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων στην Α΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων θα διενεργηθούν την Πα- ρασκευή 22 Ιουνίου 2018. Η ανακοίνωση των εισακτέων και των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., το οποίο σε κάθε περίπτωση έχει την ευθύνη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων που θα προ- κύψουν για κάθε Πρότυπο Λύκειο για το σχολικό έτος 2018-2019 θα γίνει με την ίδια διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που φοιτούν στην ίδια τάξη, με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται εγκαί- ρως υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου του Προτύπου Λυκείου, κατά το διάστημα από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου. Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από πίνακα επιλαχόντων καλύπτονται από νέα προκήρυξη - η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου - και εξετάσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα το αργότερο έως 21/12/2018. Ζ. Επιμέρους θέματα και λεπτομέρειες που δεν προ- βλέπονται στη παρούσα απόφαση ρυθμίζονται με αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2018
 Ο Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥΕισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018.


                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΦΕΚ 1367/2017


Ε. Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2017-2018. Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α' τάξη των Προτύπων Γυμνασίων θα γίνει με γραπτή δοκιμασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017. Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα: • Στη Νεοελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην ανάγνωση, στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου. • Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα απαιτείται η διατύπωση αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού. Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που εν- διαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη γραπτή δοκιμασία για την εισαγωγή στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α' τάξη του Προτύπου Γυμνασίου, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., από 28 Απριλίου έως και 19 Μαΐ- ου 2017. Συγκεκριμένα, εισέρχονται στο σύστημα της πλατφόρμας και συμπληρώνουν την αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται στις εξετάσεις με τον κωδικό που έχουν αποκτήσει ηλε- κτρονικά και έχουν εκτυπώσει από το σύστημα και ένα πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (εκδίδεται από τα ΚΕΠ, τον Δήμο ή την Αστυνομία), ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου με τη λήξη των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 24 Μαΐου 2017, οι γο- νείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του. Οι Φυσικώς Αδύνατοι (Φ.Α.) μαθητές/τριες εξετάζο- νται από επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία που ισχύει στα υπόλοιπα σχολεία. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των εν λόγω μαθητών/τριών οφείλουν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο σχολείο της επιλογής τους, κατά το διάστημα από 8 Μαΐου έως και 19 Μαΐου 2017. Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν οι μαθητές/ τριες θα γίνει με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. από επιστημονική επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό τον σκοπό. Τα θέμα- τα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στα πρότυπα Γυμνάσια από την εν λόγω επιτροπή στις 20 Ιουνίου 2017 το πρωί, πριν από την εξέταση και θα αναπαραχθούν, ώστε να μοιρασθούν στους υποψήφιους με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. Οι προδιαγραφές των θεμάτων, καθώς και παραδείγματα σχετικά με τη συνολική εξέταση σε κάθε αντικείμενο θα αναρτηθούν το αργότερο έως την 12η Μαΐου 2017 στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ. Η προετοιμασία, η οργάνωση, και η διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας θα πραγματοποι- ηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των Προτύπων Γυμνασίων. Η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθεί από Τεύχος Β’ 1367/21.04.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12807 επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η ανακοίνωση των εισακτέων και των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη του οικεί- ου ΕΠ.Ε.Σ., το οποίο σε κάθε περίπτωση έχει την ευθύνη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Ειδικότερα σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας: Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθητών/τριών στα φύλλα εξετάσεων θα καλύπτονται με την επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0 έως 120 μόρια (60 μόρια ανά γνωστικό πεδίο, 40 στις ερω- τήσεις κλειστού τύπου και 20 στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου) με άριστα τα 120 μόρια. Η βαθμολόγηση τους θα γίνει από δύο βαθμολογητές για κάθε γνωστικό πεδίο. Εάν η διαφορά του βαθμού μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση με 3 μόρια στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, τότε ως τελικός βαθμός του γνωστικού πεδίου ορίζεται ο μέσος όρος του βαθμού των δύο βαθμολογητών. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από 3 μόρια, τότε το γραπτό οδηγείται σε αναβαθμολόγηση. Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης καλύπτονται οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών και προωθείται το γραπτό σε τρίτο βαθμολογητή. Ο τελικός βαθμός του γραπτού προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών του τρίτου βαθμολογητή και του βαθμού του ενός εκ των δύο πρώτων βαθμολογητών που είναι πλησιέστερος προς αυτόν του τρίτου. Αν ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή είναι στο μέσο όρο των βαθμών των δύο πρώτων βαθμολογητών, ανεξάρτητα από τη διαφορά, τότε ο βαθμός του γραπτού είναι ο βαθμός του 3ου βαθμολογητή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων, γίνε- ται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων ενώπιον του ΕΠ.Ε.Σ. και των ενδιαφερομένων γονέων και κηδεμόνων. Όλοι οι μη εισακτέοι μαθητές/τριες θεωρούνται επιλαχόντες/ επιλαχούσες με σειρά κατάταξης που ορίζεται από τη βαθμολογική τους επίδοση. Η πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων των λοιπών τάξεων, πλην της Α', για κάθε Πρότυπο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2017-18 θα γίνει με την ίδια διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που φοιτούν στην ίδια τάξη, ήτοι εξετάσεις, με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου και ύστερα από σχετική προ- κήρυξη που αναρτάται εγκαίρως υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του Προτύπου Γυμνασίου, κατά το διάστημα από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου. Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από πίνακα επιλαχόντων καλύπτονται από νέα προκήρυξη - η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου - και εξετάσεις, η οποία θα λάβει χώρα το αργότερο έως 22/12/2017. ΣΤ. Πλήρωση κενών θέσεων και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Λύκεια για το σχολικό έτος 2017-2018. Για τα υφιστάμενα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Γυμνα- σίου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α' τάξη του συνδε- δεμένου Λυκείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση- δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών από την 28η Απριλίου 2017 μέχρι και την 19η Μαΐου 2017. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως. Η κάλυψη τυχόν κενών θέσεων θα γίνει με την ίδια διαδικασία, με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που θα φοιτούν στην ίδια τάξη (Α' Λυκείου) το σχολικό έτος 2017-2018, ήτοι με εξετάσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, οι οποίες θα διενεργηθούν με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α' τάξη του Προτύπου Λυκείου, ήτοι και οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων του συνδεδεμένου Γυμνασίου οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep. edu.gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην οποία θα δηλώνουν το Πρότυπο Λύκειο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 28 Απριλίου έως και 19 Μαΐου 2017. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/ τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι εξετάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων στην Α' τάξη των Προτύπων Λυκείων θα διενεργηθούν την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017. Η ανακοίνωση των εισακτέων και των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., το οποίο σε κάθε περίπτωση έχει την ευθύνη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων των λοιπών τάξεων πλην της Α' για κάθε Πρότυπο Λύκειο για το σχολικό έτος 2017-18 θα γίνει με την ίδια διαδικασία με την οποία επι λέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που φοιτούν στην ίδια τάξη, ήτοι εξετάσεις, με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται εγκαίρως υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου του Προτύπου Λυκείου, κατά το διάστημα από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου. Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από πίνακα επιλαχόντων καλύπτονται από νέα προκήρυξη - η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστο- σελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου - και εξετάσεις, η οποία θα λάβει χώρα το αργότερο έως 22/12/2017. Ζ. Επιμέρους θέματα και λεπτομέρειες που δεν προ- βλέπονται στη παρούσα απόφαση ρυθμίζονται με απο- φάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

 Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια
για το σχολικό έτος 2016−2017.
Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων θα γίνει με γραπτή δοκιμασία , η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016.
     Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα:
• Στη Νεοελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην ανάγνωση, στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.
• Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα απαιτείται η διατύπωση αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού.
     Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη γραπτή δοκιμασία για την εισαγωγή σε Πρότυπο Γυμνάσιο, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016. Συγκεκριμένα, εισέρχονται στο σύστημα της πλατφόρμας και συμπληρώνουν την αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Επιπλέον, τυπώνουν το δελτίο εξεταζομένου από το σύστημα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται στις εξετάσεις με το δελτίο εξεταζόμενου που έχουν εκτυπώσει από το σύστημα και ένα πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (εκδίδεται από τα ΚΕΠ, τον Δήμο ή την Αστυνομία), ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
   Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου με τη λήξη των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 25 Μαΐου 2016, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.
   Οι Φυσικώς Αδύνατοι (Φ.Α.) μαθητές/τριες εξετάζονται, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία από επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των εν λόγω μαθητών/τριών οφείλουν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο σχολείο της επιλογής τους, κατά το διάστημα από 9 Μαΐου έως και 13 Μαΐου 2016.
   Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες θα γίνει με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. από επιστημονική επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό τον σκοπό. Τα θέματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στα πρότυπα Γυμνάσια από την εν λόγω επιτροπή στις 22 Ιουνίου 2016 το πρωί, πριν από την εξέταση και θα αναπαραχθούν, ώστε να μοιρασθούν στους υποψήφιους με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. Οι προδιαγραφές των θεμάτων, καθώς και παραδείγματα σχετικά με τη συνολική εξέταση σε κάθε αντικείμενο θα αναρτηθούν το αργότερο έως την 11η Μαΐου 2016 στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ. Η προετοιμασία, η οργάνωση, και η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των Προτύπων Γυμνασίων. Η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη της ΔΕΠΠΣ. Η ανακοίνωση των εισακτέων και των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ.. Οι ανακοινώσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.
Ειδικότερα σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας:
Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθητών/τριών στα φύλλα εξετάσεων θα καλύπτονται με την επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0 έως 120 μόρια (60 μόρια ανά γνωστικό πεδίο) με άριστα τα 120 μόρια. Η βαθμολόγηση τους θα γίνει από δύο βαθμολογητές για κάθε γνωστικό πεδίο. Εάν η διαφορά του βαθμού μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση με 9 μόρια, τότε ως τελικός βαθμός του γνωστικού πεδίου ορίζεται ο μέσος όρος του βαθμού των δύο βαθμολογητών. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από 9 μόρια, τότε το γραπτό οδηγείται σε αναβαθμολόγηση. Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης καλύπτονται οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών και προωθείται το γραπτό σε τρίτο βαθμολογητή. Ο τελικός βαθμός του γραπτού προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών του τρίτου βαθμολογητή και του βαθμού του ενός εκ των δύο πρώτων βαθμολογητών που είναι πλησιέστερος προς αυτόν του τρίτου. Αν ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή είναι στο μέσο όρο των βαθμών των δύο πρώτων βαθμολογητών, ανεξάρτητα από τη διαφορά, τότε ο βαθμός του γραπτού είναι ο βαθμός του 3ου βαθμολογητή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων ενώπιον του ΕΠ.Ε.Σ. και των ενδιαφερομένων γονέων και κηδεμόνων.
   Όλοι οι μη εισακτέοι μαθητές/τριες θεωρούνται επιλαχόντες/ επιλαχούσες με σειρά κατάταξης που ορίζεται από τη βαθμολογική τους επίδοση.
     Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στις Β΄ και Γ΄ τάξεις των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2016-17 θα γίνει με εξετάσεις, με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του σχολείου(άρθρο 44&6 ν.3966/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 52&3 ν.3966/2011-Φ.Ε.Κ. 118 Α΄, ως ισχύουν) ,κατά το διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου, ή όταν προκύπτουν τα κενά.
    Πλήρωση κενών θέσεων   και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Λύκεια για το σχολικό έτος 2016−2017.
   Για τα υφιστάμενα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Γυμνασίου έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Λυκείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση-δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών μέχρι την 13η Μαΐου 2016. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως. Η κάλυψη τυχόν κενών θέσεων θα γίνει με την ίδια διαδικασία, με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που θα φοιτούν στην ίδια τάξη (Α΄ Λυκείου) το σχολικό έτος 2016-2017, ήτοι με εξετάσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, οι οποίες θα διενεργηθούν με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου(άρθρο 44&6 ν.3966/2011 Φ.Ε.Κ. 118 Α΄, ως ισχύει).
   Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών στο Πρότυπο Λύκειο, ήτοι και οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων του συνδεδεμένου Γυμνασίου οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., στην οποία θα δηλώνουν το Πρότυπο Λύκειο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι εξετάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων στην Α΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων θα διενεργηθούν στις 23 Ιουνίου 2016.
       Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στη Β΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-17 θα γίνει με κλήρωση(άρθρο 44&6 ν.3966/2011-Φ.Ε.Κ. 118 Α΄, ως ισχύει), με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του σχολείου, κατά το διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου.
     Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στη Γ΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-17 θα γίνει με εξετάσεις( άρθρο 52&3 ν.3966/2011-Φ.Ε.Κ. 118 Α΄, ως ισχύει), με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του σχολείου κατά το διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου.
    Επιμέρους θέματα και λεπτομέρειες που δεν προβλέπονται στη παρούσα απόφαση ρυθμίζονται με αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΟΜΙΛΟΣ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ& ΣΤΟΙΧΕΙΟΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΩΝ

Ο Όμιλος ολοκλήρωσε τη συζήτηση των θεμάτων του Αρίσταρχου. 
Την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 στις 19:00 θα επισκεφτεί το Αστεροσκοπείο Πεντέλης.
Καθηγητής ομίλου Μ. Ριτσατάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑΓια να δείτε τις οδηγίες που δόθηκαν για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία πατήστε εδώ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/5/2015ΦΕΚ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στον παρακάτω σύνδεσμο δείτε τον Αριθμό φύλλου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Ν. 4327/2015 
(«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/5/2015
31-01-15 Διευκρινίσεις για τις εξεταστικές διαδικασίες του λυκείου κατά το τρέχον σχολικό έτος

Στο παρακάτω link δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τις εξεταστικές διαδικασίες του Λυκείου για το τρέχον σχολικό έτος.


ΚΥΡΙΑΚΗ 01/02/2015

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΠΣ 2014

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων των μαθητών του ΠΠΣ Αναβρύτων, θα ήθελε να συγχαρεί τους 21 μαθητές μας της Γ Γυμνασίου του ΠΠΓ Αναβρύτων, που επέτυχαν  την εισαγωγή τους στο ΠΠΓΕΛ Αναβρύτων.

Αντίστοιχα θα ήθελε να εκφράσει τον προβληματισμό του γιατί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο αριθμός επιτυχίας του Γυμνασίου μας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. (περσινή εισαγωγή από το Γυμνάσιο 28 μαθητές ). 
Επειδή οι μαθητές των δύο αυτών ετών είναι αυτοί που πλήρωσαν ουσιαστικά το τίμημα, ελπίζουμε και επιθυμούμε την επόμενη σχολική χρονιά το Γυμνάσιο μας να καταλάβει την πραγματική ανησυχία των γονέων και να δραστηριοποιηθεί περισσότερο έτσι ώστε οι μαθητές μας να μπορούν να ανταποκριθούν ανάλογα και με αυτοπεποίθηση στις εξετάσεις εισαγωγής.
Άλλωστε η επιτυχία των μαθητών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιτυχία του σχολείου.

ΠΕΜΠΤΗ 10/07/2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΠΓΕΛ 2014

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων των μαθητών του ΠΠΣ Αναβρύτων, θα ήθελε να συγχαρεί τους μαθητές της Γ Λυκείου, τόσο για την προσπάθεια που κατέβαλαν όλη τη χρονιά, όσο και για τις επιδόσεις τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014.


Αντίστοιχα θα ήθελε να ευχαριστήσει το Σύλλογο Διδασκόντων του Λυκείου που στάθηκε δίπλα τους και για την προσπάθεια που κατέβαλαν οι καθηγητές για το αποτέλεσμα αυτό.Πέμπτη 03/07/2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1ου  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Β΄ΑΘΗΝΑΣΤο Σάββατο 5 Απριλίου 2014, στο 2ο ΓΕ.Λ. Αγ. Παρασκευής, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 1ος Διαγωνισμός Αναγνωστικών Δεξιοτήτων που διοργάνωσε το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας για μαθητές της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων της Β/ΒΑΘΜΙΑΣ Β΄Αθήνας. Συμμετείχαν 148 μαθητές.


Το Γυμνάσιο Αναβρύτων συμμετείχε με Υπεύθυνο εκπαιδευτικό τον κο Λ. Βεκρή.
Στον παρακάτω πίνακα είναι καταχωρημένοι οι μαθητές του γυμνασίου μας σύμφωνα με την κατάταξη της Β/βαθμιας.
Θα τους απονεμηθεί έπαινος επειδή τα γραπτά τους αξιολογήθηκαν 90/100.
Το ΔΣ του Συλλόγου συγχαίρει τον υπεύθυνο καθηγητή  και τους μαθητές του.


5.
ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ- ΞΕΝΗ
Π.Π.Γ/ΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
6.
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ
Π.Π.Γ/ΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
7.
ΜΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Π.Π.Γ/ΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
8.
ΜΑΥΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Π.Π.Γ/ΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
11.
ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΑΛΚΗΣ
Π.Π.Γ/ΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
15.
ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Π.Π.Γ/ΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΠΕΜΠΤΗ 20/3/2014ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ


Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα της εκδήλωσης που οργανώνεται από το Σύλλογο αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής με θέμα τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία που θα λάβει χώρα στις 15/3/2014, 10:45-13:00 το πρωί στο Ιωνικό Κέντρο (Λυσίου 11, Πλάκα)
Πέμπτη, 13/3/2014«Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2014-2015»


Στον παρακάτω σύνδεσμο δείτε απόφαση της ΔΕΠΠΣ ΦΕΚ: 269/ΤΒ/07-2-2014 


Στον παρακάτω σύνδεσμο ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ για την υποβολή αιτήσεων

http://apps.athena.net.gr/pps/index.phpΣτον παρακάτω σύνδεσμο δείτε ενδεικτικά θέματα

http://blogs.sch.gr/depps/


Τα θέματα των εξετάσεων για την εισαγωγή μαθητών για το σχολ. έτος 2013-14 σε Γυμνάσιο και Λύκειο μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο αρχείο-ανακοινώσεις 2012/13. ΤΡΙΤΗ 11/02/2014
74ος Πανελλήνιος  Διαγωνισμός στα Μαθηματικά

Επιτυχόντες Θαλή 2013 - 2014
ΠΠΓ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΟΓΚΑ

ΦΙΛΙΠΠΙΑ

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΕΛΕΔΑΚΗ
ΑΝΝΑ ΚΑTΕΡΙΝΑ
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΛΕΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΧΙΑ
ΑΡΙΑΔΝΗ
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΑΓΩΝΙΔΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΠΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α  ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΠΑΣΤΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α  ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ
Α  ΛΥΚΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ
Α  ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
Α  ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Α  ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΗΛΙΩΝΗΣ
ΙΑΣΩΝ
Α  ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΠΕΛΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΣ
Α  ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΠΙΝΙΑΡΗ
ΙΣΙΔΩΡΑ
Α  ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΡΗΣ
Α  ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Α  ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΣΩΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Α  ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
ΘΑΝΟΣ
Α  ΛΥΚΕΙΟΥ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΛΒΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Α  ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΑΠΗ
Β  ΛΥΚΕΙΟΥ
ΛΟΖΟΥ
ΠΗΓΗ
Β  ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΕΚΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ03-12-2013

ΘΕΜΑ: « Σχολικοί Περίπατοι-Διδακτικές Επισκέψεις: Διευκρινίσεις σχετικά με το ποσοστό συμμετεχόντων μαθητών και την καταχώρηση απουσιών»

Διευκρινίζουμε ότι:

1.        Στους μαθητές που δεν συμμετέχουν σε σχολικό περίπατο του σχολείου τους, ο οποίος πραγματοποιείται πεζή, καταχωρούνται απουσίες ισάριθμες με τις διδακτικές ώρες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας κατά την οποία πραγματοποιείται ο συγκεκριμένος περίπατος.

2.        Στην περίπτωση που ο σχολικός περίπατος πραγματοποιείται με τη χρήση μεταφορικού μέσου δεν καταχωρούνται απουσίες σε μαθητές των οποίων οι κηδεμόνες έχουν καταθέσει στο σχολείο αρνητική υπεύθυνη δήλωση.
Εάν το ποσοστό των συμμετεχόντων μαθητών στο σχολικό περίπατο είναι μικρότερο του 70% του συνόλου των μαθητών της κάθε τάξης, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ο περίπατος.

3.        Κατά τις διδακτικές επισκέψεις διεξάγεται σε εξωσχολικούς χώρους μάθημα σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Ως εκ τούτου, στις συγκεκριμένες επισκέψεις δεν ισχύει το οριακό ποσοστό (70%) που απαιτείται σε άλλες μετακινήσεις και συνεπώς συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του τμήματος ή της τάξης.
Σε περίπτωση που υπάρξει πολύ μικρός αριθμός μαθητών, των οποίων οι κηδεμόνες έχουν καταθέσει αρνητική υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη συμμετοχή τους στη διδακτική επίσκεψη, (όχι περισσότεροι από 2-3 μαθητές ανά τμήμα) αυτοί οφείλουν να προσέλθουν και να απασχοληθούν στο χώρο του σχολείου με τρόπο, ο οποίος θα αναφέρεται στη σχετική με τη συγκεκριμένη μετακίνηση, Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών. Εάν ο αριθμός των μαθητών των οποίων οι κηδεμόνες έχουν προσκομίσει αρνητική υπεύθυνη δήλωση είναι μεγαλύτερος, η επίσκεψη δεν θα πραγματοποιείται.
Επισημαίνουμε ότι, όσοι μαθητές δε συμμετέχουν σε διδακτική επίσκεψη και απουσιάζουν από το σχολείο κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της, χρεώνονται με τις αντίστοιχες απουσίες.

Δ.Δ.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ
Εκπαιδευτικά θέματα

Τμήμα εκδρομών


ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ


ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Βουλής 44Α
10557 Αθήνα

ΤΗΛ.: 210-32 34 268
FAX : 210-32 34 242

e-mail : see1924@otenet.gr
              info@see1924.gr


Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων σας καλεί σε εκδήλωση για την 73ηεπέτειο του ΟΧΙ με θέμα «Ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος μέσα από τα προσωπικά ημερολόγια των στρατιωτών». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 6.00 μ.μ. στο εντευκτήριο του Συνδέσμου (Βουλής 44Α, 1ος όροφος).

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.

                          Η Πρόεδρος                               Η Γενική Γραμματέας
                    ΔΡ. ΕΥΗ ΜΠΑΤΡΑ                             ΑΝΝΑ ΒΕΝΙΕΡΗ
                                          Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α


Δρ. Εύη Μπάτρα, Πρόεδρος ΣΕΕ

Δρ. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνας

Χρήστος Μπαλόγλου, Δρ. των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης

Δρ. Λίνα Δημητρίου, καθηγήτρια στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων.


Την εκδήλωση συντονίζει η Μάριον Καβαλλιέρου, Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων του ΣΕΕ.


ΔΕΥΤΕΡΑ 14/10/2012
 ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αρ.Πρωτ.122084/Δ4/25-10-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Η Υπουργός
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Την αριθμ. 97429/Δ4/30-08-2011 Εγκύκλιο (Αναλυτική μοριοδότηση πειραματικών σχολείων)
6. Την γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)
7.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
Ορίζουμε τις παρακάτω σχολικές μονάδες ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Α. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1
9100203
2ο 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
2
9200406
2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Ζ.Π.Α.
(ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
3
9060439
8/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ  Π.Τ.Δ.Ε.)
9060479
2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ  Π.Τ.Δ.Ε.- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)
9060552
2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ –ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)
4
9110248
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
5
9050020
2ο 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)
9050021
1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)
9050923
3/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)
6
9100040
1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
7
9200405
1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Ζ.Π.Α.
(ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
8
9050019
1ο 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)
9
9190130
3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ
10
9470186
2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11
9190016
1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.)
12
9521475
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ»
13
9520037
1ο 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΑΛΛΕΙΟ
9520272
1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΡΑΛΛΕΙΟ
(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)
9520271
3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ- ΡΑΛΛΕΙΟ
14
9100214
ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
15
9190494
2ο 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.
(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)
9190498
3ο 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.
(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)

Β. ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1
0501130
2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
2
1915018
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3
0501004
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
4
0501003
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
5
0501002
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
6
1701001
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
7
1901004
2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8
0501040
1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
9
1901050
1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10
4101042
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
11
0501904
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
12
0501005
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
13
0601002
ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΠΔ 631/1978
14
2001030
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
15
0601001
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Γ. ΛΥΚΕΙΑ

Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1
1751001
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
2
1965018
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3
0551010
2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
4
1951005
2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5
0551004
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
6
1951001
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Π.Σ.Π.Θ.
(ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ) ΝΟΜΟΣ 4376/1929
9190664
1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Π.Σ.Π.Θ.)
7
0551003
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
8
0551001
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-Π.Σ.Π.Α
.(ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ) ΝΟΜΟΣ 4376/1929
9
1951004
1ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ»
10
0551904
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ  ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
11
0551002
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
12
0551015
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
13
0551905
ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ
14
0651001
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ
15
3351010
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Οι ανωτέρω σχολικές μονάδες θα φέρουν του λοιπού στην επωνυμία τους τον τίτλο: «Πρότυπο Πειραματικό» αντί του μέχρι σήμερα τίτλου: «Πειραματικό».
 Οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες των περιπτώσεων α και β της παρ.1 του άρθρου 51 του Ν. 3966 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) αποχαρακτηρίζονται από πειραματικά σχολεία.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ