17 Ιουν 2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΦΕΚ 2261/2020

Α. Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα Σχολεία

 Α1. Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια

 Α1α. Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων

 1. Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2020 - 2021 πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Γυμνάσια και σε όμορα σχολεία ή άλλους πρόσφορους χώρους, σε περίπτωση που οι διαθέσιμες ανά Πρότυπο Γυμνάσιο σχολικές αίθουσες δεν επαρκούν για την συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερομένων υποψηφίων στην δοκιμασία. Οι χώροι διεξαγωγής της δοκιμασίας ανά Πρότυπο Γυμνάσιο, καθώς και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτούς ανακοινώνονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Προτύπου Σχολείου, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του, ή άλλως του κατά τον νόμο αρμοδίου οργάνου για την υποκατάστασή του, σε περίπτωση μη συγκρότησης του ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον κρίσιμο χρόνο ανακοίνωσης της κατανομής των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο.

2. Ημέρα διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων ορίζεται η Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020.

3. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα της Α΄ τάξης Γυμνασίου Προτύπου Σχολείου καθορίζεται, με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), ή της Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί η Δ.Ε.Π.Π.Σ. κατά τον κρίσιμο χρόνο καθορισμού του αριθμού των εισακτέων μαθητών/τριών, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της, την 12η Ιουνίου 2020. Σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός Γυμνασίου ως Π.Σ. η εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται από τον/την Διευθυντή/ντρια του Π.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του σχολείου ως Π.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον χρόνο υποβολής της εισήγησης.

 4. Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα λεπτών. Ειδικότερα: - Στην κατανόηση κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. - Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής, αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.


5. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/ τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία. Αντικείμενο της δοκιμασίας είναι στοιχεία τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο. Ρυθμίσεις σχετικά με τη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων στα Πρότυπα Γυμνάσια

6. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Γυμνάσιο, υποβάλλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται με Κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την 12η έως την 20η Ιουνίου 2020. Μετά την υποβολή της αίτησης, οι αιτούντες/ούσες λαμβάνουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν, αποδεικτικό υποβολής που φέρει τον κωδικό της αίτησης και το κλειδί της αίτησης.

 7. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών δικαιούνται για το σχολικό έτος 2020-2021 να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε έως ένα Πρότυπο Γυμνάσιο. Η συμμετοχή στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της μαθητή/τριας. Η κατάθεση της αίτησης δεν αποκλείει την δυνατότητα υποβολής αίτησης για εισαγωγή και σε έως ένα Πειραματικό Γυμνάσιο. Σε περίπτωση μαθητή/ τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι απαραίτητο να προσκομιστούν ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρότυπο Γυμνάσιο ενδιαφέροντός του/της, έως την 19η Ιουνίου 2020 με φυσική παρουσία και έως την 20η Ιουνίου 2020 ηλεκτρονικά. Μία ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, οι καταστάσεις των υποψηφίων αναρτώνται, με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου Προτύπου Γυμνασίου με αναφορά στον αριθμό της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων.

8. Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την ημερομηνία διενέργειας της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, η οποία εκδίδεται από τον Δήμο, την Αστυνομία ή από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Κατά την ημέρα διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων οι υποψήφιοι προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο που τους έχει ανακοινωθεί, μία ώρα πριν την έναρξη της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων.

 9. Η επιλογή των θεμάτων στα οποία εξετάζονται οι μαθητές/τριες γίνεται με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, από επιστημονική επιτροπή που συστήνεται για αυτό το σκοπό. Τα θέματα και των δύο εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων είναι της μορφής ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, οι οποίες συνοδεύονται από υλικό (κείμενα, ασκήσεις, κ.λπ.) που αξιοποιείται από τους υποψηφίους για να απαντήσουν. Η απο- Τεύχος B’ 2261/12.06.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22997 στολή των θεμάτων πραγματοποιείται με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ. κατά περίπτωση, την Δευτέρα 29 Ιουνίου, πριν την έναρξη της δοκιμασίας. Η επιλογή της απάντησης ανά ερώτηση σημειώνεται σε ειδικό απαντητικό φύλλο, το οποίο αποστέλλεται στα σχολεία από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή την Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση.

10. Η προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων πραγματοποιείται με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των Προτύπων Γυμνασίων ή, στην περίπτωση που δεν έχουν συγκροτηθεί τα ΕΠ.Ε.Σ., με ευθύνη Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με ευθύνη του/ της Διευθυντή/ντριας του σχολείου και αποτελείται από τον/την Διευθυντή/ντρια του Προτύπου Γυμνασίου και από δύο μέλη του διασυνδεδεμένου Προτύπου Λυκείου, ήτοι τον/την Διευθυντή/ντρια του Προτύπου Λυκείου και τον/την Συντονιστή/στρια Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται το Πρότυπο Γυμνάσιο. Τα ΕΠ.Ε.Σ. των Προτύπων Γυμνασίων ή η Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε κατά τα ανωτέρω σε αναπλήρωση του ΕΠ.Ε.Σ., ορίζουν Επιτροπή Εξετάσεων, με αρμοδιότητα την παροχή ενημέρωσης προς την Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή την Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, σε σχέση με τις ανάγκες σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους προκειμένου για την διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων.

11. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή η Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, αποστέλλει στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις ανάγκες των σχολείων. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ορίζουν και κοινοποιούν εγκαίρως τα σχολεία, στα οποία θα λάβει χώρα η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Επίσης, ορίζουν και ενημερώνουν τους επιτηρητές για τα καθήκοντά τους και αποστέλλουν λίστα με τα ονόματα των ορισθέντων επιτηρητών στο αντίστοιχο Πρότυπο Γυμνάσιο. Η βαθμολόγηση των απαντήσεων των υποψηφίων γίνεται με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση σε Βαθμολογικό Κέντρο που συστήνεται για αυτό το σκοπό. Την ανωτέρω διαδικασία επιβλέπει Ειδική Επιτροπή, την οποία συγκροτεί η Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή η Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση.

12. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των απαντήσεων των μαθητών/τριών, τα αποτελέσματα αποστέλλονται στα ΕΠ.Ε.Σ. των σχολικών μονάδων. Η ανακοίνωση των εισακτέων και των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και αναφορά στον αριθμό αίτησης του/ της υποψηφίου/ας. Σε περίπτωση χαρακτηρισμού ενός λειτουργούντος σχολείου ως Προτύπου Γυμνασίου, τα αποτελέσματα αποστέλλονται στον/στην Διευθυντή/ ντρια του σχολείου και η ανακοίνωση των εισακτέων και των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών κατά τα ως άνω, καθώς και η διενέργεια κλήρωσης σε περίπτωση ισοβαθμίας πραγματοποιούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, σε περίπτωση μη συγκρότησης του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. κατά το χρόνο αποστολής και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αντίστοιχα.

13. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/ τριας σε Πρότυπο Γυμνάσιο, εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο Πρότυπο Γυμνάσιο όπου κρίνεται εισακτέος/α, μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο εγγραφής στο Πρότυπο Γυμνάσιο όπου κρίνεται εισακτέος/κτέα, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους. Ειδικότερα σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων

14. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από 0 έως 100 μόρια, όπου Άριστα είναι τα εκατό (100) μόρια. Σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα (50) μόρια. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων/ουσών, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων/ουσών μαθητών/τριών με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ., και παρουσία των ενδιαφερομένων γονέων και/ή κηδεμόνων.

 15. Το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου: α) πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους και β) πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20η Ιανουαρίου 2021. Α1β. Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Β΄ και Γ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων

Εισαγωγή  μαθητών/τριών για την κάλυψη των κενών θέσεων στις Β΄ και Γ΄ τάξεις 
των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2020-2021 

1. Η εισαγωγή μαθητών/τριών για την κάλυψη των κενών θέσεων στις Β΄ και Γ΄ τάξεις των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2020-2021 πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Γυμνάσια τις πρώτες μέρες έναρξης του σχολικού έτους 2020-2021, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των οργάνων διοίκησης του κάθε Προτύπου Γυμνασίου. Με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικό με τη διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας για την πλήρωση των ως άνω κενών θέσεων.

2. Οι κενές θέσεις, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στην πραγματοποίηση της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του κάθε σχολείου με την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021. Αν ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών/τριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων, το ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου Γυμνασίου αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, σε διαφορετική περίπτωση διενεργεί δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

 3. Με την ολοκλήρωση της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, για τις περιπτώσεις των ισοβαθμούντων/ουσών μαθητών/τριών, είτε πρόκειται για εισακτέους/ες είτε για επιλαχόντες/ούσες μαθητές/τριες, η τελική σειρά κατάταξής τους καθορίζεται με κλήρωση με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ και παρουσία των ενδιαφερομένων γονέων και/ή κηδεμόνων.

4. Το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου: 22998 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2261/12.06.2020 α) πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους και β) πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20η Ιανουαρίου 2021. 5. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/ τριας σε Πρότυπο Γυμνάσιο, εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο Πρότυπο Γυμνάσιο όπου κρίνεται εισακτέος/α, μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο εγγραφής στο Πρότυπο Γυμνάσιο όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους


Α2. Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα Λύκεια

 Α2α. Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων 

1. Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων Π.Σ., οι απόφοιτοι του Προτύπου Γυμνασίου εγγράφονται απευθείας στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο, με μόνη προϋπόθεση την επιτυχή συμμετοχή τους στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις.

 2. Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη Πρότυπων Λυκείων το σχολικό έτος 2020 - 2021 για την κάλυψη κενών θέσεων που ανακύπτουν πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων που λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Λύκεια ενδιαφέροντος των υποψηφίων και σε όμορα σχολεία ή άλλους πρόσφορους χώρους, σε περίπτωση που οι διαθέσιμες ανά Πρότυπο Λύκειο σχολικές αίθουσες δεν επαρκούν, για την συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερομένων υποψηφίων στην δοκιμασία. Οι χώροι διεξαγωγής της δοκιμασίας ανά Πρότυπο Λύκειο, καθώς και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτούς ανακοινώνονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Προτύπου Σχολείου, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του, ή άλλως του κατά τον νόμο αρμοδίου οργάνου για την υποκατάστασή του, σε περίπτωση με συγκρότησης του ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον κρίσιμο χρόνο ανακοίνωσης της κατανομής των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο.

 3. Ημέρα διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων ορίζεται η Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020.

 4. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα της Α΄ Λυκείου Προτύπου Σχολείου καθορίζεται, με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ., σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί η Δ.Ε.Π.Π.Σ. κατά τον κρίσιμο χρόνο καθορισμού του αριθμού των εισακτέων μαθητών/τριών, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της, την 12η Ιουνίου 2020. Σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός Λυκείου ως Π.Σ., η εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται από τον/την Διευθυντή/ντρια του Π.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του σχολείου ως Π.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον χρόνο υποβολής της εισήγησης.

5. Με τη δοκιμασία εισαγωγής μαθητών/τριών στα Πρότυπα Λύκεια αξιολογούνται γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία στο πλαίσιο μιας ενιαίας τρίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα: - Στο γνωστικό πεδίο της κατανόησης κειμένων Ελληνικής Γλώσσας εξετάζονται οι ικανότητες στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.), καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. - Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής αλλά και αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές γνώσεις και δεξιότητες. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία. Αντικείμενο της δοκιμασίας είναι στοιχεία τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτηση τους στο Γυμνάσιο. Ρυθμίσεις σχετικά με τη δοκιμασία/τεστ στα Πρότυπα Λύκεια

6. Η προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων πραγματοποιείται με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των Προτύπων Λυκείων ή, στην περίπτωση που δεν έχουν συγκροτηθεί τα ΕΠ.Ε.Σ., με ευθύνη Επιτροπής, η οποία συγκροτείται από τον/τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου και αποτελείται από τον/την Διευθυντή/ντρια του Προτύπου Λυκείου και από δύο μέλη του διασυνδεδεμένου Προτύπου Γυμνασίου, ήτοι τον/την Διευθυντή/ντρια του Προτύπου Γυμνασίου και τον/την Συντονιστή/στρια Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται το Πρότυπο Λύκειο.

 7. Η πραγματοποίηση της δοκιμασίας (τεστ) για την εισαγωγή στη Α΄ τάξη Προτύπων Λυκείων κατά τα λοιπά υλοποιείται με την ίδια ακριβώς διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο Α1α της παρούσης, αναλόγως εφαρμοζόμενης. Σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι απαραίτητο να προσκομιστούν ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρότυπο Λύκειο ενδιαφέροντός του/της, έως την 19η Ιουνίου 2020 με φυσική παρουσία και έως την 20η Ιουνίου 2020 ηλεκτρονικά.

8. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/ τριας σε Πρότυπο Λύκειο, εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το Λύκειο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο Πρότυπο Λύκειο όπου κρίνεται εισακτέος/α, μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το Λύκειο εγγραφής στο Πρότυπο Λύκειο όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους.

9. Σε περίπτωση που κατά το σχολικό έτος 2020-2021 ανακύψουν κενές θέσεις μετά την ολοκλήρωση της Τεύχος B’ 2261/12.06.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22999 ανωτέρω διαδικασίας, και εφόσον δεν υπάρχει πίνακας επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών, μπορεί να διενεργείται συμπληρωματική διαδικασία δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, την ευθύνη της οποίας έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου και το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. Κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με την διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας αυτής καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ. κατά περίπτωση, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της. Α2.β Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Β΄ και Γ΄ τάξη των Προτύπων ΛυκείωνΕισαγωγή μαθητών/τριών στις Β΄ και Γ΄ τάξεις 
των Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2020-2021


 1. Η εισαγωγή μαθητών/τριών στις Β΄ και Γ΄ τάξεις των Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2020-2021 για την κάλυψη των κενών θέσεων πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Λύκεια τις πρώτες μέρες έναρξης του σχολικού έτους 2020-2021, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των οργάνων διοίκησης του κάθε Προτύπου Λυκείου. Κατά τα λοιπά η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Προτύπων Λυκείων υλοποιείται με την ίδια ακριβώς διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο Α1β της παρούσης, αναλόγως εφαρμοζόμενης. 2. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/ τριας σε Πρότυπο Λύκειο, εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το Λύκειο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο Πρότυπο Λύκειο όπου κρίνεται εισακτέος/α, μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το Λύκειο εγγραφής στο Πρότυπο Λύκειο όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους.